• Legg inn dine kontaktdetaljer og vi vil ta kontakt med deg så snart vi har mulighet.

 • Vennligst huk av for å verifisere at du er et menneske.

Standardvilkår Bypost AS

Ved kjøp av Bypost AS sine tjenester aksepterer kunden å være bundet av vilkårene som fremkommer i denne teksten. Vilkårene er gjeldende fra 1. april 2020.

1.Pris
Våre portotakster og priser er basert på Posten og Bring sine satser, og justeres på samme tidspunkt. Vi har konkurransedyktige betingelser, be oss om et uforpliktende tilbud.

2. Geografisk dekningsområde
Bypost AS leverer og distribuerer brev og pakker i hele Norge og hele verden. Se her for nærmere informasjon om vårt geografiske dekningsområde for Bypost-pakker.

3. Bypost sitt ansvar mv.
Bypost AS skal håndtere og oppbevare postsending og andre forsendelser forsvarlig for å unngå tap av og skade på forsendingen. Etter mottak av forsendelsen og frem til levering hos mottaker eller Posten Norge, har Bypost AS risikoen for tap, skade og forsinkelse av forsendelsen. Bypost AS er ikke erstatningspliktig for tap, skade eller forsinkelse som skyldes:

 • Feil eller forsømmelse fra den skadelidtes side
 • Postsendingens beskaffenhet
 • Feil adressering eller annen feil informasjon fra kunde
 • Mangelfull emballering
 • Forhold og følger som tilbyder ikke kunne unngå eller avverge.

Bypost AS er ikke ansvarlig for følgeskader.

Bypost AS utfører alle sine oppdrag i henhold til Postloven med tilhørende forskrifter. I de tilfeller Postloven med tilhørende forskrifter ikke kommer til anvendelse, vises til NSAB 2015 og lov om vegfraktavtaler, dog slik at Bypost AS sitt ansvar og omfanget av dette ikke utvides utover det som følger av Postloven. Bypost AS sitt ansvar forutsetter at det foreligger ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng. I tillegg forutsetter ansvaret at det er reklamert i tråd med disse vilkårene og at et eventuelt krav ikke er foreldet. Krav om erstatning foreldes etter ett år regnet fra dagen etter at postsendingen er innlevert Bypost AS.

4. Reklamasjoner
Det er mottakers ansvar å kontrollere pakke forsendelsen før den blir signert som mottatt. Signeres det uten anmerkning, er det da å anse at forsendelsen ble levert i kontraktsmessig stand. Budet som leverer forsendelsen skal gi mottaker tid til å besiktige forsendelsen før signering. Ved synlig skade i forbindelse med utlevering skal dette anmerkes på fraktbrev/EDI av både mottaker og sjåfør. Deretter skal Bypost AS varsles skriftlig uten ugrunnet opphold og senest innen syv arbeidsdager fra mottaksdato. Ved for sen reklamasjon er Bypost AS ikke pliktig å gi erstatning.

5. Klagerett etter Postloven
Bypost AS har en klageordning i tråd med postloven § 39. Dersom du er misfornøyd og  vil klage på våre tjenester, kan du sende en epost til post@bypost.no. Du kan også sende en klage pr. post til Bypost AS, Postboks 2735, 3702 Skien.

6. Merking av pakker
Alle kolli skal være tydelig merket og i samsvar med elektronisk overført sendingsinformasjon. Standard transportetikett skal benyttes og all informasjon skal kunne leses både maskinelt og visuelt. Feil og mangler i forhold til merking av etikett eller overført sendingsinformasjon vil korrigeres av Bypost AS, mot belasting av tilleggsgebyr i henhold til gjeldende priser

7. Vekt- og volumregler

 • Maksvekt: 35kg per kolli
 • Maksimum lengde: 240 cm
 • Maksimum lengde pluss omkrets: 360 cm

8. Fraktberegning
All frakt beregnes pr. registrerte sending uavhengig av antall pakker og utføres i henhold til tjeneste avhengig av angitt fraktberegning. En sending er definert i et fraktbrev/EDI med en avsender og en mottaker av pakke, fraktberegnet da mot angitt vekt/volum.

9. Levering av pakker til avtalt spesifikk dag og tid
Pakker leveres mellom 08:00 og 16:00 på hverdager. Dersom pakker ønskes levert til avtalte tider skal dette avtales skriftlig mellom kunde og Bypost AS.

10. Frist for innlevering
Alle postsendinger må innleveres til Bypost AS innen avtalt tid for at kravene til leveringskvalitet i punkt 11 kan gjøres gjeldende.

11. Leveringskvalitet
For Bypost pakker: Bypost AS garanterer levering til mottaker innen to virkedager  fra innlevering til Bypost AS. For forsendelser som sendes med Bring gjelder Bring sine vilkår om levering.

12. Betalingsbetingelser
Kreditt gis etter nærmere avtale. Kreditten bortfaller ved enhver form for betalingsmislighold. Ved betaling etter forfall beregnes renter og purregebyr etter gjeldende satser.

13. Faktura mv.
Alle innsigelser mot fakturaen skal være tatt opp skriftlig med Bypost AS innen åtte dager etter mottakelse av fakturaen. Ved betalingsmislighold regnes også ikke-forfalte fakturaer som forfalt og kan inndrives sammen med forfalte krav. Bypost AS har rett til å motregne sitt tilgodehavende med krav som kunden har mot selskapet. Kunden kan ikke motregne.

14. Verneting
Nedre Telemark tingrett vedtas som rett verneting.

Kontakt oss

Kontakt oss

 • Legg inn dine kontaktdetaljer og vi vil ta kontakt med deg så snart vi har mulighet.

 • Vennligst huk av for å verifisere at du er et menneske.