Bypost – våre retningslinjer

Bypost tar sitt samfunnsansvar på alvor. Av den grunn er det viktig for oss i Bypost at både vi, og alle våre leverandører og samarbeidspartnere, bidrar til et ansvarlig næringsliv. Dette innebærer at vi i Bypost krever at våre leverandører og samarbeidspartnere gjennomfører aktsomhetsvurderinger og bidrar til å redusere risiko for brudd på anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter, samt bidrar til minst mulig klima-avtrykk.

Våre verdier er det vi leverer, og det som gjør oss til de vi er:

 • Forutsigbarhet og troverdighet
 • Respekt og trivsel
 • Mot og trygghet

Vi har en høy etisk standard, og forventer også dette av våre samarbeidspartnere og leverandører.

Åpenhetsloven

Ansatte i Bypost og samarbeidspartnere skal overholde de krav som stilles i åpenhetsloven, og slik jobbe for å styrke anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter.

Dette innebærer blant annet at:

 • Barnearbeid
  Barnearbeid er forbudt, jf FNs barnekonvensjon og ILO konvensjon art. 138.
  Dette betyr at minstealderen for ansettelse er 18 år i stillinger som «etter sin natur eller de forhold det utføres under, sannsynligvis vil kunne sette unge menneskers helse, sikkerhet eller moral i fare (…)»
  Det er imidlertid ikke til hinder for å ansette barn fra 16-årsalderen «under forutsetning av at vedkommende unge menneskers helse, sikkerhet og moral får fullgodt vern, og at de har fått fullgod spesialopplæring eller yrkesopplæring innen det arbeidsområdet det gjelder.»
  Barns grunnleggende menneskerettigheter skal bli ivaretatt.
 • Lønnsforhold og arbeidstid
  Lønn skal være representativt for den ansattes stilling og utdanningsnivå. Alle har krav på arbeidskontrakt og forutsigbar arbeidstid.
 • Helse og sikkerhet
  Det skal være utarbeidet rutiner for helse, miljø og sikkerhet for å sikre de ansattes hverdag både fysisk og psykisk. Dersom noe uforutsett skjer, skal det være rutiner for å varsle om brudd.
 • Likestilling og diskriminering
  Ansatte og samarbeidspartnere skal ikke diskriminere på bakgrunn av kjønn, alder, legning, religion, nasjonalitet eller politisk tilhørighet. Alle skal bli respektert for den de er, og det bør jobbes mot større inkludering av ulike grupper i virksomheten.

Klima og miljø

Bypost og samarbeidspartnere forplikter seg til å ivareta klima og miljø i sine rutiner og strategiske beslutninger. Vi bruker for eksempel elbil der det er mulig, og fokuserer på miljøeffektive løsninger i driften.
Alle avdelinger i Bypost er miljøfyrtårn-sertifisert.

Antikorrupsjon

Ansatte og samarbeidspartnere i Bypost skal avstå fra å opptre på en slik måte at det skader Byposts omdømme og virke.
Dette innebærer blant annet at:

 • Gaver
  En ansatt eller samarbeidspartner skal ikke motta eller gi gaver som er egnet til å påvirke en beslutning eller tilliten utad. Gaver av ubetydelig verdi, som for eksempel en blomsterbukett, vil imidlertid være innenfor. Dersom du er i tvil om du bør akseptere en gave eller ikke, skal dette tas opp med overordnet.
 • Habilitet
  For å sikre beslutninger som har høy etisk standard i en forhandling o.l., må beslutningstakeren ha en uavhengig rolle og ikke nære bindinger til partene. En god rettesnor er å tenke igjennom om du klarer å ta en beslutning uten å være påvirket av en relasjon, samt hvordan dette oppfattes utad. Er beslutningen egnet til å skade tilliten/omdømmet til virksomheten, så bør man avstå og la andre ansatte håndtere den konkrete saken.
 • Forretningshemmeligheter
  Postsendinger og leveranser skal behandles med diskresjon. Ansatte og samarbeidspartnere skal ikke dele konfidensielle opplysninger og/eller forretningshemmeligheter med uvedkommende/konkurrenter.

Behandling av personopplysninger/GDPR

Samarbeidspartnere og Bypost AS skal behandle personopplysninger i tråd med personopplysningsloven og personvernforordningen.

Revisjon/kontrollmulighet

Bypost kan enten selv, eller via en tredjepart som er utnevnt spesifikt for dette, gå igjennom og kontrollere at ansatte og samarbeidspartnere overholder de etiske retningslinjene som er satt, og da spesielt opp mot åpenhetsloven.

Ansatte og samarbeidspartnere skal tillate og tilgjengeliggjøre opplysninger for en slik gjennomgang.